ข่าวแวดวงพระพุทธศาสนา

      เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จากนั้น นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้กล่าว ถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้ “ด้วยพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัด ๕ รูป และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ๒ รูป รวม ๗ รูป ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดมีบัญชาให้ประกอบพิธีมอบพระบัญชาดังกล่าว ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ในวันนี้ นับเป็นความเมตตา เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงยิ่งแก่พระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาในครั้งนี้”

     ต่อมา นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

     พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด จำนวน ๕ รูป
        ๑. พระครูวิสุทธิปัญญาสาร ฉายา ปญฺญาสาโร วัดท่าไม้เหนือ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
        ๒. พระครูปริยัติกิจ ฉายา พฺรหฺมจารี วัดกลาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
        ๓. พระครูโพธิบุญวัฒน์ ฉายา หารินฺโท วัดปัจจิมเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
        ๔. พระครูปริยัติธรรมโสภณ ฉายา อมโร วัดบ้านยางเครือ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
        ๕. พระมหาบัณฑิต ฉายา ปณฺฑิตญาโณ วัดหัวป้อมใน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา

     พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน ๒ รูป
        ๑.
พระเทพชลธารมุนี ฉายา ปสาทิโก เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
        ๒.
พระครูศรีวรานุกิจ ฉายา สุเมโธ วัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดราชสิงขรณ์

 

 

 

 

ที่มา :  กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.